May 20, 2020 Ứng dụng biến tần trong tòa nhà, khách sạn

Ứng dụng biến tần trong tòa nhà, khách sạn

Các chủ đầu tư và người quản lý hệ thống luôn luôn tìm cách giảm năng lượng tiêu thụ và giảm chi phí. Hệ thống HVAC trong khách sạn luôn là phần ti