Cos SC dồng từ 2.5 đến 630

Đầu Cos Bít SC được dùng để nối dây hoặc cáp điện vào thiết bị chính.

Để nối dây và đầu cos, ta cần dùng đến kìm bấm Cos. Nếu dùng cos nhỏ, có thể dùng loại kìm bấm bằng tay, đối với Cos lớn, ta cần dùng đến kìm thủy lực để mối nối được kết nối chặt hơn

Category:

Description

Cos SC dồng từ 2.5 đến 630

Cos SC Chụp Cos Mã Hàng
SC 2.5 (4-6)  V 2.0  SC 2.5 (4-6) 
SC 4.0 (4-6)  V 3.5  SC 4.0 (4-6) 
SC 6.0 (6-8)  V 5.5  SC 6.0 (6-8) 
SC 10 (6-8-10)  V 8.0  SC 10 (6-8-10) 
SC 16 (6-8-10)  V 14  SC 16 (6-8-10) 
SC 25 (6-8-10)  V 22  SC 25 (6-8-10) 
SC 35 (6-8-10)  V 38  SC 35 (6-8-10) 
SC 50 (8-10-12)  V 60  SC 50 (8-10-12) 
SC 70 (8-10-12)  V 80  SC 70 (8-10-12) 
SC 95 (10-12-14)  V 100  SC 95 (10-12-14) 
SC 120 (14-16-18)  V 125  SC 120 (14-16-18) 
SC 150 (14-16-18)  V 150  SC 150 (14-16-18) 
SC 185 (14-16-18)  V 200  SC 185 (14-16-18) 
SC 240 (14-16-18)  V 250  SC 240 (14-16-18) 
SC 300 (14-16-18)  V 300  SC 300 (14-16-18) 
SC 400 (14-16-18)  V 400  SC 400 (14-16-18) 
SC 500 (14-16-18)  V 500  SC 500 (14-16-18) 
SC 630 (14-16-18)  V 630  SC 630 (14-16-18) 
0907764966
coffee canister amazon